POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować Państwa o tym jak i w jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie prawa przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa. Jesteśmy głęboko zaangażowani w to by Państwa dane osobowe zawsze były przetwarzane odpowiedzialnie, sumiennie i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. W celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych będziemy stosować nowoczesne standardy zawodowe.

Kto odpowiada za państwa dane osobowe?

My, Fast Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wypędach (05-090 Wypędy) przy ul. Kwietniowej 36, NIP 525-233-26-55 / REGON 140120916 („Spółka") będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową.

Do jakich celów wykorzystujemy państwa dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów („Dopuszczalne Cele"):

•    Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz administrowania Państwa (lub strony trzeciej, z którą są Państwo powiązani) umownymi relacjami biznesowymi z Fast Poland Sp. z o.o., np. poprzez realizację transakcji oraz zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, przeprowadzanie czynności rachunkowych , rozliczeniowych oraz windykacyjnych, organizowanie wysyłek oraz dostaw, ułatwianie napraw czy rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz świadczenie usług wspierających oraz zapewnianie innych usług lub rzeczy, o które mogli się Państwo do nas zwrócić;

•    Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych;

•    Zapewnienia obowiązku przestrzegania zgodności z prawem, takiego jak kontrola przestrzegania przepisów lub obowiązek prowadzenia ewidencji (np. na mocy prawa antymonopolowego, przepisów eksportowych, sankcji handlowych i przepisów dotyczących embarga, przepisów zapobiegających łapówkarstwu i korupcji oraz przepisów wewnętrznych, lub by zapobiegać przestępstwom urzędniczym albo praniu brudnych pieniędzy), co może obejmować zautomatyzowane sprawdzenie Państwa danych kontaktowych i identyfikacyjnych na stosownych listach sankcjonowanych stron oraz skontaktowanie się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania lub zarejestrowanie Państwa interakcji ze stronami trzecimi, co może być istotne dla celów ochrony konkurencji;

•    Informowania Państwa, w przypadkach kiedy jest to dozwolone i zgodne z lokalnym prawem, w ramach obecnej relacji biznesowej o produktach oraz usługach oferowanych przez Fast Poland Sp. z o.o., które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej;

•    Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania  zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

•    Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.
W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:

•    Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących produktów oraz usług oferowanych przez Fast Poland (w tym poprzez newslettery marketingowe) a także informacji na temat wydarzeń i projektów; 

•    Zarządzania oraz przeprowadzenia szczególnych wydarzeń w tym imprez oraz ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych;

•    Gromadzenia informacji na temat Państwa preferencji w celu stworzenia profilu użytkownika oraz spersonalizowania i polepszenia jakości naszej komunikacji oraz wzajemnych relacji (np. poprzez śledzenie newsletterem lub analizę statystyk strony internetowej).
W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. emalii oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie wymagane, udostępniać Państwu takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.
Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych Dozwolonych Celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z Nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Zakres danych osobowych
Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

•    Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email,

•    Dane płatnicze, takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem;

•    Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski oraz projekty;

•    Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta;

•    Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat  istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Państwu lub związanej z Państwem stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Państwem, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.

•    Pozostałe Dane Osobowe Okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o udzielenie nam informacji na temat Państwa daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania Państwu wiadomości z życzeniami w ważnych dla Państwa dniach. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.

Jak zbieramy dane osobowe?
Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta).

Jak chronimy państwa dane osobowe?
Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać państwa dane osobowe?
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:
Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Spółką w kraju lub zagranicą, np. wspólne centra usług, poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialny za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.
Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

Gdzie przetwarzamy państwa dane osobowe?
Fast Poland Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

Państwa prawa w zakresie ochrony danych
Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.
Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych.

Czy wymagane jest podanie danych osobowych?
Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień, zapewnienia dostępu do ofert internetowych lub newslettera lub przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.

Okres przechowywania państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do Dozwolonych Celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.
W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by Fast Poland Sp. z o.o. mogła dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Jak się z nami skontaktować?
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) na adres email: iod@fastpoland.pl
 

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych?
Dane zbierane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora tej strony.

Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są zbierane na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa. Przykładem są dane wprowadzane w formularzach kontaktowych.
Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne w chwili gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to dane techniczne, takie jak informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub systemie operacyjnym. Dane te są zbierane automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część zbieranych danych jest wykorzystywana do celów zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu wykorzystania strony internetowej przez odwiedzające ją osoby. 

Jakie przysługują Państwu prawa?
W każdej chwili macie Państwo prawo do zażądania informacji dotyczącej Państwa danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadacie Państwo również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia zażalenia do właściwych organów.

Analityka i narzędzia trzecie
Podczas korzystania ze strony internetowej może mieć miejsce analiza statystyczna sposobu korzystania ze strony internetowej. Odbywać się to może z wykorzystaniem tzw. "cookies" oraz innych narzędzi analitycznych. Analiza ta jest zwykle anonimowa, tak więc nie będzie istniała możliwość zidentyfikowania Państwa na podstawie zbieranych danych. Aby uniknąć analizy prosimy o nie wykorzystywanie narzędzi wskazanych poniżej.
 

Informacje ogólne

Ochrona danych
Operator tej strony internetowej traktuje dane osobowe jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych jak również niniejszej polityki prywatności.
Jeżeli korzystasz z tej strony Twoje dane osobowe mogą być zbierane w różnych jej miejscach. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia jakie informacje zbieramy oraz do czego będą one wykorzystywane. Ponadto polityka prywatności wskazuje jak oraz w jakim celu się to odbywa. 
Należy zauważyć, iż dane przesyłane drogą internetową (na przykład w komunikacji email) mogą być przedmiotem incydentów naruszenia bezpieczeństwa, a całkowita ochrona danych osobowych przed dostępem podmiotów trzecich jest niemożliwa. 

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do dostępu oraz otrzymania danych w postaci standardowego pliku elektronicznego. Jeżeli potrzebujecie Państwo aby Państwa dane zostały przesłane do innego podmiotu, może to zostać zrealizowane o ile będzie technicznie wykonalne. 

Szyfrowanie SSL lub TLS
Niniejsza strona z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania które wysyłacie Państwo do nas. Fakt szyfrowania danej strony może zostać zidentyfikowany w sytuacji w której w linii adresu przeglądarki internetowej przedrostek  "http://" zostanie zmieniony na  "https://" a obok tego pojawi się ikona zamka.
W sytuacji w której szyfrowanie jest aktywne, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez stronę trzecią. .

Prawo do informacji, blokady lub usunięcia
Zgodnie z prawem, macie Państwo prawo do dostępu do informacji osobowych przechowywanych przez nas. Ponadto macie Państwo prawo do skorygowania tych danych, ich zablokowania lub usunięcia na żądanie. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie w dowolnej chwili.

Dane zbierane na naszej stronie internetowej

Cookies
Niektóre z naszych stron wykorzystują cookies. Cookies są to pliki mające pomóc nam w stworzeniu przyjaznej użytkownikowi, efektywnej i bezpiecznej strony internetowej. Cookies są to małe pliki tekstowe które są przechowywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. 
Większość plików cookies są to pliki związane z daną sesją komunikacyjną. Są one automatycznie kasowane po Państwa wizycie. Inne pliki cookies mogą pozostać na Państwa komputerach do momentu ich skasowania przez Państwa. Pliki te umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej podczas następnej wizyty. 
Możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową aby informowała o wykorzystywaniu cookies. Umożliwi to każdorazowe podejmowanie decyzji o akceptacji lub braku akceptacji wykorzystania plików cookies. Alternatywnie możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę internetową aby automatycznie akceptowała pliki cookies pod określonymi warunkami lub automatycznie odrzucała wykorzystanie plików cookies. Deaktywacja funkcji wykorzystania plików cookies może spowodować ograniczenia w wykorzystaniu strony internetowej. 
 
Formularze kontaktowe
W każdym przypadku, w którym będziecie Państwo chcieli skontaktować sie z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, Państwa dane, wprowadzone do formularza, będą przechowywane przez nas. Dane te nie będą udostępniane bez Państwa zgody.
Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu Państwa zgłoszenia o ich zmianie lub żądaniu skasowania.
 

Social media

Facebook 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy sieci społecznościowej Facebook, Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. Pluginy te mogą być zidentyfikowane na podstawie zamieszczonego logo Facebook lub przycisku "Lubię to"  Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy skierować się na stronę: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
W chwili odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie po między Państwa przeglądarką internetową a serwerami Facebook. Umożliwia ono otrzymanie przez Facebook informacji o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej (włączając Państwa adres IP). W przypadku wciśnięcia przyciku "Lubię to" w trakcie zalogowania na stronie Facebook, dostawca usług umożliwia utworzenie linku do treści zawartej na naszej stronie internetowej. Pozwala to na powiązanie wizyty na naszej stronie z Państwa kontem w portalu Facebook. Zwracamy Państwa uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Facebook jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php.
Jeżeli nie chcą Państwo aby wizyta na naszej stronie internetowej została zarejestrowana przez Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook przed odwiedzeniem strony.

X (Twitter)
Usługi portalu X zostały zintegrowane z naszą stroną internetową. Usługi te są zapewniane przez  Twitter International Unlimited Company Attn: Data Protection Officer One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND. W przypadku korzystania z X oraz użycia funkcji “Retweet”, odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają połączone z Państwa kontem w portalu X, co jest widoczne dla innych użytkowników. W przypadku wykorzystania tej funkcji, nastąpi transmisja danych do usługi X. Zwracamy Państwa uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do X jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności https://twitter.com/pl/privacy
Państwa ustawienia prywatności w portalu X mogą zostać zmodyfikowane w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn 
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje zapewniane przez sieć społecznościową LinkedIn. Usługi te są dostarczane przez   LinkedIn Corporation, 605 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, Stany Zjednoczone. Każdorazowo, w przypadku wizyty na stronie internetowej zawierającej usługi LinkedIn Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie bezpośrednio z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystacie Państwo z funkcji przycisku “Polecam” w trakcie bycia zalogowanym na Państwa koncie LinkedIn, jest możliwym ,iż Państwa wizyta zostanie powiązana z Państwa kontem na Linkedin. Zwracamy Państwa uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Linkedin jak również o sposobie ich wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 

Analiza danych i informacje marketingowe

Google Analytics
Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę Google Analytics. Usługa ta jest dostarczana i zarządzana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics jest narzędziem wykorzystującym tzw "cookies". Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze pozwalające na analizę wykorzystania przez Państwa naszej strony internetowej. Informacje te są przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA.
Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie Art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony jest zainteresowany analizą sposobu jej wykorzystania w celu optymalizacji jej funkcjonowania jak również w celach ewentualnej promocji. 

Ustawienia przeglądarki
Możecie Państwo zablokować funkcjonalność przechowywania plików cookies poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Jednakże pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż decydując się na taki krok, możecie Państwo pozbawić stronę części funkcjonalności. Istnieje również możliwość aby zablokować przesyłanie danych generowanych przez cookies (w tym również Państwa dresu IP) przed wysyłaniem go Google oraz ich przetwarzaniem. Jest to możlwe dzięki wykorzystaniu dodatku do przeglądarki internetowej, który jest dostępny na następującej stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wyłączenie zbierania danych
Możecie Państwo wyłączyć zbieranie danych przez usługę Google Analytics, poprzez kliknięcie w następujący: Disable Google Analytics.
Aby uzyskać więcej informacji o tym jak Google Analitics zarządza danymi użytkowników prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Newsletter 
Aby otrzymywać nasz newsletter oraz informacje marketingowe koniecznym jest podanie adresu email jak również innych informacji, które umożliwią nam zweryfikowanie czy jesteście Państwo posiadaczem wskazanego adresu. Ważnym jest wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie tego typu informacji. Żadne inne dodatkowe dane nie będą przez nas zbierane lub będą zbierane jedynie w oparciu o Państwa dobrowolne zgłoszenie. Dane te będą wykorzystywane jedynie do celów opisanych powyżej i nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej. 
Będziemy przetwarzali dane wprowadzone w formularzach kontaktowych jedynie w oparciu o Państwa zgodne. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przechowywanie i przetwarzanie tych danych, poprzez wybranie opcji/linku "wypisz się". Dane, które otrzymaliśmy przed Państwa zgłoszeniem będą mogły być dalej legalnie przetwarzane. 
Dane wprowadzone podczas rejestracji w newsletterze będą wykorzystywane jedynie do jego dystrybucji do czasu anulowania subskrybcji. 

Narzędzia i wtyczki

YouTube
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki YouTube, których operatorem jest Google (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).
W przypadku odwiedzenia strony zawierającej media zamieszczone na serwerach YouTube, zostanie nawiązane połączenie z tymi serwerami. Na tej podstawie do serwerów YouTube zostanie przesłana informacja o odwiedzanej przez Państwa stronie.
Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na koncie YouTube, strona ta umożliwia powiązanie Państwa historii wyszukiwania i zachowań z Państwa profilem w tym portalu.  Aby temu zapobiec należy wylogować się ze swojego konta YouTube.
YouTube jest wykorzystywany przez nas aby uczynić naszą stronę bardziej atrakcyjną. Więcej informacji dotyczących sposobu wykorzystania zbieranych danych przez portal YouTube możecie Państwo znaleźć klikając w poniższy link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Nasza strona internetowa wykorzystuje API Google Maps. Usługa ta jest zarządzana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby zapewnić możliwość wykorzystania narzędzia Google Maps, koniecznym jest zapisanie Państwa adresu IP Informacja ta jest transmitowana do serwerów Google na terenie USA i jest tam zapisywana. Jako dostawca niniejszej strony nie mamy wiedzy ani wpływu na tą transmisję.
Google Maps jest wykorzystywany przez nas aby uczynić naszą stronę bardziej atrakcyjną i umożliwić Państwu wskazywanie lokalizacji. Więcej informacji dotyczących sposobu wykorzystania zbieranych danych przez Google Maps możecie Państwo znaleźć klikając w poniższy link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 
Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia
Niniejsze wyłączenie dotyczy jedynie strony internetowej na której jest wyświetlane. Jeżeli wskazane w nim stwierdzenia nie stoją w sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym, należy je traktować jako obowiązujące.